„Кофражна техника" АД обяви процедура за избор на изпълнител с публична покана с предмет: Доставка на производствено оборудване за „Кофражна техника" АД" по три обособени поиции:

Е-мейл Печат ПДФ

На 23.04.2020 г. и във връзка с изпълнението на проект по договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-3.004-0119-C01 „Повишаване на ресурсната ефективност на "Кофражна техника" АД чрез внедряване на комплексна процесова иновация в производството на кофражни елементи и метални конструкции за строителството", финансиран по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020 г., дружеството „Кофражна техника" АД обяви процедура за избор на изпълнител с публична покана с предмет: „Доставка на производствено оборудване за „Кофражна техника" АД", включваща следните 3 (три) обособени позиции оборудване:

 

Обособена позиция № 1: „Доставка на бояджийска система за високо налягане с въздушно асистиране на количка - 1 бр."

Обособена позиция № 2: „Доставка на въздушен винтов компресор - 1 бр."

Обособена позиция № 3: „Доставка на файберна лазерна машина - 1 бр."

 

Крайният срок за набиране на оферти за участие в процедурата е до 30.04.2020 г. (включително)

 

Офертите за участие и по трите Обособени позиции на процедурата се подават по изцяло електронен път чрез Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България 2020 (ИСУН 2020), находяща се на следния уеб адрес: https://eumis2020.government.bg/bg/s/Default/Index

 

Приложение: Пакет от документи за участие в процедура за избор на изпълнител с предмет: „Доставка на производствено оборудване за „Кофражна техника" АД".

 

1. Публична покана_Кофражна техника АД

2. Изисквания към офертите_Кофражна техника АД

3. Техническа спецификация_Кофражна техника АД

4. Образец на оферта_Кофражна техника АД

5. Методика за оценка_Кофражна техника АД

6. Декларация на кандидата_Кофражна техника АД

7. Договор за доставка_Кофражна техника АД

 

Последна промяна ( Четвъртък, 30 Април 2020 09:04 )
 
Е-мейл

 

Кофражна Техника АД събира и обработва лични данни, когато това е необходимо за спазването на законово задължение или за изпълнение на договор, по който субектът на данните е страна. Обработването на лични данни се извършва при спазване на изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679.