Сключен договор за безвъзмездна финансова помощ

Е-мейл Печат ПДФ

Сключен договор за безвъзмездна финансова помощ по проект № BG16RFOP002-2.040-1078 “Подобряване на производствения капацитет на "Кофражна техника" АД”, финансиран по процедура № BG16RFOP002-2.040 „Подобряване на производствения капацитет в малките и средни предприятия“ на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г.

 

На 13.02.2020 г. между „Кофражна техника“ АД и Министерство на икономиката беше сключен договор за безвъзмездна финансова помощ по одобрен проект на дружеството № BG16RFOP002-2.040-1078 „Подобряване на производствения капацитет на "Кофражна техника" АД“, финансиран по процедура № BG16RFOP002-2.040 „Подобряване на производствения капацитет в малките и средни предприятия“ на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие и от националния бюджет на Република България.

Общата стойност на проекта е 335 000,00 лв., от които 199 325,00 лв. европейско и 35 175,00 лв. национално съфинансиране.

Общата цел на проекта е свързана с устойчивото повишаване на конкурентоспособността и засилване на експортния потенциал на "Кофражна техника" АД, като четирите специфични цели на проекта са: 1) Подобряване на производствения капацитет; 2) Подобряване на производствените процеси; 3) Намаляване на производствените разходи и 4) Подобряване на предлаганите продукти на дружеството.

В рамките на проектното предложение е предвидено закупуване и въвеждане в експлоатация в производствената база на дружеството на високотехнологично производствено оборудване –

напълно автоматизирана машина с ЦПУ за огъване на листова стомана (абкант). Посочената машина ще се използва в заготвителната фаза на производствения процес за огъването на заготовките на произвежданите от дружеството кофражни конструкции.

Внедряването на новия абкант ще доведе до подобряване на производствения капацитет на „Кофражна техника“ АД, изразяващо се в нарастване на производствения капацитет, подобряване на производствените процеси, повишаване на качеството и намаляване на производствените разходи на единица продукция. Посочените резултати от внедряването на новото оборудване се дължат на неговите високотехнологични характеристики, позволяващи предварително програмиране и визуализиране на параметрите на огъване (ъгъла на огъване и размера на рамената на огънатия детайл), софтуерно симулиране на процеса и напълно автоматизирано управление на самия процес на огъване по предварително зададените параметри.

Внедряването на новото оборудване ще допринесе за намаляване на производствените разходи благодарение на пълната автоматизация на процеса на огъване, намаляваща до минимум възможността за човешка грешка, и поради това до по-висока ресурсна ефективност, до повишаване качеството на готовата продукция благодарение на създадените технологични възможности за висока прецизност и равномерна огъвка по цялата дължина на обработвания детайл, и до повишаване на производствения капацитет с около 10-15% благодарение по-голямата производителност на новата машина спрямо съществуващото оборудване.

Изпълнението на проекта ще доведе до траен тренд на увеличаване на приходите от продажби, печалбата и рентабилността на дейността на „Кофражна техника“ АД, което ще гарантира устойчиво повишаване на конкурентоспособността му в дългосрочен план.

 

 

Сключен договор за безвъзмездна финансова помощ

Сключен договор за безвъзмездна финансова помощ по проект № BG16RFOP002-3.004-0119 „Повишаване на ресурсната ефективност на "Кофражна техника" АД чрез внедряване на комплексна процесова иновация в производството на кофражни елементи и метални конструкции за строителството“, финансиран по процедура № BG16RFOP002-3.004 „Подкрепа за пилотни и демонстрационни инициативи за ефективно използване на ресурсите“ на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г.

 

На 14.02.2020 г. между „Кофражна техника“ АД и Министерство на икономиката беше сключен договор за безвъзмездна финансова помощ по одобрен проект на дружеството № BG16RFOP002-3.004-0119 „Повишаване на ресурсната ефективност на "Кофражна техника" АД чрез внедряване на комплексна процесова иновация в производството на кофражни елементи и метални конструкции за строителството“, финансиран по процедура № BG16RFOP002-3.004 „Подкрепа за пилотни и демонстрационни инициативи за ефективно използване на ресурсите“ на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г.съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие и от националния бюджет на Република България.

Общата стойност на проекта е 879 230,00 лв., от които 449 510,60 лв. европейско и 79 325,40 лв. национално съфинансиране.

Общата цел на проекта е свързана с устойчивото повишаване на конкурентоспособността на "Кофражна техника" АД, като трите специфични цели на проекта са: 1) Внедряване на комплексна процесова иновация в производството на кофражни елементи и метални конструкции; 2) Повишаване на ресурсната ефективност на производствената дейност; и 3) Повишаване на производствения капацитет на дружеството.

Във връзка с плановете си за повишаване на ресурсната ефективност и разширяване на капацитета си, „Кофражна техника“ АД планира да въведе в рамките на проекта комплексна процесова иновация при производството на кофражни елементи и метални конструкции, която е пилотна за България. Проектът предвижда внедряването на три функционално свързани машини, които иновират процеси на различни етапи на производството.

В рамките на проекта дружеството предвижда да изпълни и следния набор от дейности:

1) Извършване на измервания на показателите за емисии в отпадни води от акредитирана лаборатория (изпълнено преди подаването на проекта);

2) Извършване на одит за ресурсна ефективност (изпълнено преди подаването на проекта);

3) Доставка на файберна лазерна машина и въздушен винтов компресор;

4) Доставка на бояджийска система за високо налягане;

5) Провеждане на събитие за мултиплициране на резултатите от проекта;

6) Публикации в традиционни и дигитални медии за проекта;

7) Визуализация на проекта.

Комплексният характер на внедряваното иновативно технологично решение има синергичен ефект за подобряване на ресурсната ефективност на производството, като едновременно води до намаляване на разхода на суровините и материали, вкл. ОХВ и на образуваните отпадъци при производството на единица продукция, както и до значително намаляване на употребата на свежа вода за производствени цели и на вредните емисии в производствените отпадъчни води.

В производствено-технологичен план внедряването на новото технологично оборудване ще доведе до повишаване на производствения капацитет и цялостно повишаване на ефективността на производствената дейност на дружеството.

С изпълнението на проекта „Кофражна техника“ АД ще подобри значително дейността си в технологично, икономическо и екологично отношение, което ще обезпечи устойчиво повишаване на конкурентоспособността му.

 

Последна промяна ( Понеделник, 24 Февруари 2020 13:09 )
 
Е-мейл

 

Кофражна Техника АД събира и обработва лични данни, когато това е необходимо за спазването на законово задължение или за изпълнение на договор, по който субектът на данните е страна. Обработването на лични данни се извършва при спазване на изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679.